ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

(มีคลิบ) ทต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เปิดบ้านรับฟังปัญหา อุปสรรคและความต้องการของเกษตรกรเรื่องลำไย ปี 2563

ทต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เปิดบ้านรับฟังปัญหา อุปสรรคและความต้องการของเกษตรกรเรื่องลำไย ปี 2563


วันพุธที่ 29 ม.ค.63 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม เทศบาลตำบลแม่แฝก นายอาทิตย์ วงศ์ทินบดี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลแม่แฝก เปิดห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แฝก เพื่อเป็นเวทีประชาคมชี้แจงและหารือแนวทางการแก้ไข ราคาลำไย โดยมี สจ.ดร.สุพจน์ กองเงิน สอบจ.เชียงใหม่(อ.สันทราย เขต 1), นายสังคม แสนบุดดี รองประธานกลุ่มที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ(ภาคประชาชน) จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมสังเกตุการณ์ พร้อมรับฟังปัญหา ความต้องการ และมี นายมานพ จินะนา ประธานสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.), นายสมศักดิ์ ตาไชย ที่ปรึกษาสภาอาชีพ (สอก.), พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอาชีพ (สอก.), นายมนัส จอมงาม อดีตกำนันตำบลแม่แฝก, นายประยูร วรรณราช ปลัดเทศบาลตำบลแม่แฝก และชาวเกษตรกรชาวสวนลำไย จำนวน 160 คน เข้าร่วม

ตามที่คณะทำงาน สภาอาชีพเกษตรกร ซึ่งนำโดยนายมานพ จินะนา และคณะฯ ได้ยื่นหนังสือถึงกรรมาธิการ วิธีการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 และได้ประชุมร่วมกัน ณ รัฐสภาเพื่อแก้ไขปัญหาการราคาลำไย ให้ได้รับทราบถึงแนวทางในการดำเนินการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการขอประกันราคาลำไย แก่ผู้นำชุมชน, สมาชิกสภา ตลอดจนถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ตำบลแม่แฝก จ.เชียงใหม่ และตามหนังสือที่อ้างถึง สภาอาชีพเกษตรกรได้ขอให้คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมพิจารณาเรื่องปัญหากลไกการตลาดราคาพืชผลและผลไม้ที่เกิดจากปัญหาระบบพ่อค้าคนกลางที่เป็นทุนต่างชาติเข้ามาแทรกแชงตลาดในการซื้อขายผลผลิต โดยกระทำการบิดเบื้อนราคาซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งนโยบายรัฐเกี่ยวกับการประกันรายได้ไม่ครอบคลุมถึงลำไย ส่งผลให้เกษตรกรประสบบัญหาขาดทุนและมีภาระหนี้สินเป็นจำนวนมาก จึงมีความประสงค์ให้ภาครัฐช่วยเหลือด้วยการดำเนินการชดเชยประกันรายได้ลำไย ในการนี้ ทางคณะกรรมาธิการได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้กับเกษตรกร ซึ่งทางกระทวงพาณิย์ได้มีหนังสือตอบกลับมายังคณะกรรมาธิการ เรื่อง การประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไย ชนิดเกรด A โดยสรุปว่ารัฐบาลได้กำหนดมาตรการประกันรายได้แก่พืชเศรษฐกิจหลัก 5 ชนิดได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา โดยได้เร่งดำเนินการประกันรายได้ใน 4 สินค้าแรก ส่วนการบริหารจัดการสินค้าผลไม้จะมีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fuit Board) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ หากสภาอาชีพเกษตรกรประสงค์จะให้ดำเนินมาตรการชดเชยประกันรายได้ลำไยชนิดเกรด AA เห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป


โดยในที่เวทีประชุม ได้มีการขอมติ 3 ข้อ 1. ขอให้ทางรัฐบาลออกกฎหมายประกันราคาลำไย AA ในราคาที่ 40 บาท, 2. ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลาง (ล้ง) และ 3. ขอให้มีบำนาญของเกษตรกร โดยในที่ประชาคม มีมติเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย 100%

ทางนายสังคม แสนบุดดี รองประธานกลุ่มที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ(ภาคประชาชน) จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เข้าร่วมสังเกตุการณ์และรับฟังปัญหาในเวทีประชาคมแนวทางแก้ไขเรื่องลำไย ปี 2563 จะได้รวบรวมพร้อมนำเสนอให้แก่ทางผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ช่วยเหลือต่อไป.

ทางนายสังคม แสนบุดดี รองประธานกลุ่มที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ(ภาคประชาชน) จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เข้าร่วมสังเกตุการณ์และรับฟังปัญหาในเวทีประชาคมแนวทางแก้ไขเรื่องลำไย ปี 2563 จะได้รวบรวมพร้อมนำเสนอให้แก่ทางผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ช่วยเหลือต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง