ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

(มีคลิป) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาตืพันธุ์“ ณ วิสาหกิจชุมชนฮับแม่วิน

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาตืพันธุ์“ ณ วิสาหกิจชุมชนฮับแม่วิน

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยอาจารย์จารุณี ศรีบุรีจัดทำโครงการ “ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาตืพันธุ์“ ณ วิสาหกิจชุมชนฮับแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2567 โครงการนี่มุ่งหวังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับคนในชุมชนโดยได้ทำกิจกรรม เรียนรู้วิถีชีวิตและสร้างประสบการณ์กับคนในชุมชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะทางด้านความคิด ความรู้ควาทเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์อย่างถ่องแท้อันนำไปสู่กาาพัฒนาการท่องเที่ยวได้

รวมถึงโครงการนี้ได้บูรณาการร่วมกับการทำโครงการวิจัยในระดับดุษฎีนิพนธ์ ของอาจารย์จารุณี ศรีบุรี นักศึกษาปริญญาเอก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหัวข้อ “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนฮับแม่วินสู่มาตรฐานรีสอร์ทชุมชน“ โดยมีอาจารย์และนักวิชาการเข้าร่วมลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ คือ
1. อาจารย์ ดร.งามนิจ แสนนำพล สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. อาจารย์ฤทัยรัตน์ ศรีอำพร สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์
3. คุณเทพ ปรมินทร์ พงษ์พานิช นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. คุณปิยวรรณ บุญเวียง นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการด้านการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต.

ทรงวุฒิ ทับทอง