ข่าวเชียงใหม่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบายแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จฯ ที่ห้อง ประชุมแกรนด์วิว 2 โรงแรมแกรนด์วิวเชียงใหม่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบายแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จฯ ที่ห้อง ประชุมแกรนด์วิว 2 โรงแรมแกรนด์วิวเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานตามแผนทั้ง 7 มาตรการ และเกิดการขับเคลื่อนตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิบัตินโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ(ศอ.บส.ชน.) และผู้แทนหน่วยงานระดับพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา รวมทั้งสิ้น 250 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานตามแผนทั้ง 7 มาตรการ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิบัตินโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.บส.ชน.) กอ.รมน. โดยมีกองทัพภาคที่ 3 เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการตำรวจปราบปราม ยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และสำนักงาน ป.ป.ส. โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา เพื่อบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ

 

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565 และกำหนดพื้นที่ 19 อำเภอ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา เป็นพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้ สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานหลัก ในการอำนวยการบูรณาการแผนและงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับกอ.รมน.โดยมีกองทัพภาคที่ 3 เป็นหน่วยงานหลัก
ในพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ตอนใน โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิบัตินโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นผู้รับผิดชอบนำนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือไปสู่การปฏิบัติ อำนวยการสั่งการ เร่งรัด กำกับดูแล และตรวจติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้ง ให้มีศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.บส.ชน.) เป็นศูนย์อำนวยการและรับผิดชอบการปฏิบัติในแต่ละภารกิจตามแผนที่กำหนด โดยมีแม่ทัพภาคที่ 3 หรือผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ และจัดตั้งกลไกต่าง ๆ รองรับ สั่งการ และประสานการดำเนินการให้หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ปฏิบัติงานหรือสนับสนุน รวมทั้งบูรณาการแผนและงบประมาณทั้งด้านยาเสพติดและด้านอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

 

สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ทั้ง 4 จังหวัด ให้ดำเนินการบูรณการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องรองรับแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ โดยให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละมาตรการ ทั้ง 7 มาตรการ ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จ และส่วนของการกำกับ ติดตามและประเมินผล ให้สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผล เพื่อประมวลผลการปฏิบัติงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ตามแผนที่ได้รับการประสาน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงาน ป.ป.ส. เสนอ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติทราบเป็นระยะ

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386.

 

ทรงวุฒิ ทับทอง / นิมิตร โปทา ภาพ/ข่าว