ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สุราษฎร์ธานีเตรียมความพร้อมจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

29 เมษายน 67  ที่ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


ทั้งนี้ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในคราวประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

และเพื่อให้การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีคำสั่งที่ 3130/2567 ลงวันที่ 17 เมษายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28กรกฎาคม 2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 14.49 น. พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร วันวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 17.09 น. พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ณ วิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 12.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ฯ เดินทางมาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น. ขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ฯ จากกระทรวงมหาดไทยไปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ เวลา 16.30 น. จัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.35 น. ขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ฯ จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย