ข่าว เพชรบุรี

ทต.ท่ายาง จัดกิจกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุ “ต่อเติมความรู้ให้ผู้สูงอายุเท่าทันสังคมทีเปลี่ยนแปลง กิจกรรมตามโครงการดังกล่าว

ทต.ท่ายาง จัดกิจกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุ “ต่อเติมความรู้ให้ผู้สูงอายุเท่าทันสังคมทีเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมตามโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่29พ.ค.62 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายางประชาสรรค์ อ.ท่ายาง โดยมี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สูงอายุจำนวน85คน เข้าร่วม
นางนฤมล เผยว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่สถาบันครอบครัวไทยต่างให้การเคารพยกย่อง เพราะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในชีวิต เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถ ประเพณี และวัฒนธรรมให้แก่บุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ดังนั้นการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ สามารถทำให้ผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยอย่างมีความสุข สนุกสนาน เน้นความรู้ที่จะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าใจและรู้เท่าทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และรวมถึงการพึ่งพาตนเองให้ดำเนินชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี