ข่าว นครนายก ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

นครนายกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

28 พฤษภาคม 2567  ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดเลขธรรมกิตติ์ ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูพิลาศธรรมโสภณ เจ้าคณะตำบลบางอ้อ เจ้าอาวาสวัดเลขธรรมกิตติ์ ถวายการต้อนรับพระมหาเถระ พระเถระ ที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว อัยการ นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบ้านนา นายอำเภอบ้านนา ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ร่วมกับจังหวัดนครนายก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 26/2566 มติที่ 746/2566 ที่กำหนดให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการรวมใจของพสกนิกรชาวจังหวัดนครนายก ในการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมถวายพระพรแด่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวคิด แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งผลให้เกิดความสงบสุขต่อคนในชาติสืบไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์  รายงาน