ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดมอบใบประกาศนียบัตรระบบน้ำประปาหมู่บ้านสะอาด ตามโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน

28 พฤษภาคม 2567  นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรระบบน้ำประปาหมู่บ้านสะอาดในโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดี


ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 ขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาและรับรองคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านร่วมกัน ในโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน สามารถดูแลระบบผลิตน้ำประปาให้เพียงพอและให้บริการน้ำที่สะอาด ปลอดภัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประปาดื่มได้ ปี 2563 ลดการเกิดโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน และจังหวัดร้อยเอ็ดมีระบบประปาหมู่บ้านผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานดังกล่าว จำนวน 6 ระบบผลิต 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลระบบผลิตน้ำประปาในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผ่านการประเมินรับรองระบบน้ำประปาหมู่บ้านสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบใบประกาศนียบัตรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จำนวน ๓ ระบบ เทศบาลตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จำนวน 2 ระบบ และ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก จำนวน 1 ระบบ

สมนึก บุญศรี  รายงาน