ข่าวพังงา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พช.พังงา ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

28 พฤษภาคม 2567 นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา


จังหวัดพังงา ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเข้มแข็งและมีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ 1) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 3) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง และ 4) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน สำหรับกิจกรรมมีดังนี้
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเขาน้อย หมูที่ 1 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา


มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1. คัดเลือกกลั่นกรองตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลท้ายเหมือง
2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ได้แก่ นายชลิต จิตรการ (ผู้นำ อช. ตำบลบางทอง) และนางสาวสุนันท์ธกานต์ ราชสีมา (ผู้นำ อช. ตำบลบางทอง)
3. กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตลาดท้ายเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเหมือง
โดยมีนายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ นายอำเภอท้ายเหมือง พระครูพิพัฒน์ วรานุยุต รองเจ้าคณะตำบลท้ายเหมือง นางสาววรดา นำพา กำนันต.ท้ายเหมือง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท้ายเหมือง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หน่วยงานภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรในชุมชนร่วมต้อนรับ

ต่อจากนั้นช่วงบ่าย ที่ อาคารเอนกประสงค์บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา คัดเลือกกลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านอินทนิน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งมะพร้าว
โดยมีนายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ นายอำเภอท้ายเหมือง นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกอบต.ทุ่งมะพร้าว นายสมบัติ วรรดี กำนันต.ทุ่งมะพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท้ายเหมือง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หน่วยงานภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรในชุมชนร่วมต้อนรับ