ข่าวกระแสสังคม

ตราด-โครงการจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ

ตราด-โครงการจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด นําประชาชนและจิตอาสาตําบลไม้รูด ร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดจัดเก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามลําคลองและหมูบ้าน พร้อมจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและต้นกันเกรา จํานวน 2,010 ต้น ที่บริเวณถนนเส้นทางหาดบานชื่น และปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้ากุ้งแชบ้วยจํานวน 500,000 ตัว ลงสู่ทะเลอ่าวไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 กค.61 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด นําประชาชนและจิตอาสาในตําบลไม้รูดร่วมกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน เข้าร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดจัดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัสน์ในพื้นที่หนู่บ้านตําบลไม้รูด ภายใต้โครงการจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใย และทรงคํานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดโครงการจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ ออกปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานราชการต่างๆและประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมกันบําเพ็ญสาธารณประโยนช์ในพื้นที่ นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด ได้กล่าวต้อนรับ และนําคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูดเข้าร่วม พร้อมด้วย นางวิยะดา ซวง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด ได้กล่าวถึงโครงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมดีๆในพื้นที่อําเภอคลองใหฯ่

โดยเฉพาะในวันนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากผู้บริหารและทีมงาน โครงการถนนต้นไม้หอม เป็นโครงการที่มุ่งหวังเพื่อให้มีการสร้างเอกลักษณ์ในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตําบลไม้รูด ที่มีต้นไม้ประจําท้องถิ่นที่ส่งกลิ่นหอมในช่วงฤดูปลายฝน และเป็นการดําเนินงานในครั้งนี้ เป็นการนําร่องที่บริเวณหาดบานชื่น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลตราด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด จะพยายามขยายโครงการและกิจกรรมไปยังพื้นที่ต่างๆในอนาคต เพื่อสร้างความหลากหลายและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของการท่องเที่ยว

 

 

แต่ละชุมชน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้นําหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมปลูกต้นไม้จํานวน 2,010 ต้น พร้อมปล่อยกู้งแชบ้วยจํานวน 500,000 ตัว ที่บริเวณชายหาดบานชื่น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นี้.

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก