Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน้นการทำงานแบบมีเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน้นการทำงานแบบมีเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ต้องคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น ในจังหวัด รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยจะต้องยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาภาคฯ โดยเน้นการทำงานแบบมีเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของนายกรัฐมนตรี และแผนพัฒนาจังหวัดจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด เป็นองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยการกระชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้ ก.บ.ภ. และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ใช้แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้กระทรวง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนราชการและหน่วยงานต่อไป
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นๆของรัฐ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 80 คน

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด