Uncategorized

ปราจีนบุรี เริ่มแล้วเทศ กาลหล่อเทียนพรรษา!!

ปราจีนบุรี เริ่มแล้วเทศ
กาลหล่อเทียนพรรษา!!

 

สภาวัฒนธรรมตำบล
หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี โดยนาย

ไพทูรย ์แสนวิเศษ ประธานสภาฯได้ร่วมกับ อปท.อบต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี ร่วมกันหล่อ
เทียนพรรษาเพื่อถวาย
ตามวัดต่างๆในพื้นที่
ต.หนองกี่ เป็นกิจกรรม
ที่เป็นกุศลอันใหญ่หลวง
สำหรับคนไทยทั้งประ
เทศในการทำบุญถวายเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์
ที่จะต้องจำพรรษาที่ใด
ที่หนึ่งตลอดระยะเวลา
3 เดือนไตรมาศในช่วง
ฤดูฝน เทียนพรรษาที่
ญาติโยมนำไปถวายแด่
พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้จุด
บูชาพระพุทธในกิจวัติ

สวดมนต์ภาวนาธรรม
นายไพบูรย์ แสนวิเศษ
กล่าวว่าในปีนี้ทางสภา
วัฒนธรรมตำบลหนองกี่
ร่วมกับอบต.หนองกี่ร่วม
กับและประชาชนหล่อเทียนพรรษาเพื่อที่จะไป
ถวายตามวัดต่างๆในพื้น
ที่ 9 วัด อยู่ตามสถานที่
ต่างๆซึ่งห่างไกลย่านชุม
ชน วัดคลองมะเรา วัด
เนินแสงทอง ศูนย์ปฎิบัติ
ธรรมบ้านทด วัดอุดม
สันติ วัดโคกขี้เหล็ก วัด
ป่าเกษมสุข วัดโคกลาน
ศูนย์ปฎิบัติธรรมโคก
อุดม และวัดโคกอุดม
แม้จะเป็นเป็นกลุ่มเล็กๆ
แต่เต็มเปี่ยมด้วยบุญอัน
ใหญ่หลวง ซึ่งทุกคนร่วม
กันตั้งจิตตั้งใจทำถวาย
แด่พระภิกษุสงฆ์…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน..