Uncategorized

ว.สารพัดช่างสุรินทร์ ขับเคลื่อนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สู่ไทยแลนด์ 4.0

ว.สารพัดช่างสุรินทร์ ขับเคลื่อนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สู่ไทยแลนด์ 4.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ขับเคลื่อนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก สู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้แก่นักเรียน 2 โรงเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก ให้สอดคล้องมีทักษะเชื่อมโยงอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา พร้อมมอบใบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้
นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา และโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรงานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นอัตโนมัติขนาดเล็ก ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ซึ่งมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และบุคคลที่มีความรู้ด้านหุ่นยนต์มาเป็นคณะกรรมการผู้ประเมินหลักสูตรดังกล่าวในครั้งนี้ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยสารพัดช่างได้ให้ความสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาพันธ์ใหม่ ที่เป็นช่างเทคนิคสู่นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 จึงได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรงานเขียนโปรแกรมฯเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามความถนัดและความสามารถ ให้ต่อยอดสู่ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ต่อไป ณ.ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยนายอภิชาต กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา และโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียน ที่เข้าร่วมอบรมนับร้อยคนนายอภิชาต กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กล่าวว่า วิทยาลัยฯมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีความพร้อม ครูผู้สอนมีศักยภาพและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบสนองความต้องการสำหรับงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ในอนาคต(New S-Curve)และให้ความสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะพันธุ์ใหม่ ทางด้าน นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา กล่าวว่า ได้นำนักเรียนเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร”งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก” ในช่วงเวลาวันที่ 14-15 และ21-22 กรกฎาคม ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนานกเรียนให้มีศักยภาพกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่จะออกไปช่างเทคนิคนักเทคโนโลยีที่มีความชำนาญชั้นสูง ตามนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์4.0
ขณะที่ นายเฉลิมชัย แสนสุข ผอ.โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กล่าวว่า ในการจัดนักเรียนของโรงเรียนให้นักเรียนที่มีใจชอบเข้ารับการฝึกอบรมทดลองหลักสูตรฯ ที่มีคณะกรรมการร่างหลักสูตร และบุคคลภายนอกเข้าประเมินหลักสูตร จากที่เดินชมการแสดงผลงานพบว่านักเรียนให้ความสนใจอย่างมาก มีความคิดสร้างสรรค์น่าจะส่งผลถึงการริเริ่มการประดิษฐ์และออกแบบ ก้าวสู่อนาคตของอุตสาหกรรมของประเทศ ต่อไป
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง