Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อตั้งคณะกรรมการประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในประทศและภูมิภาค

รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อตั้งคณะกรรมการประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในประทศและภูมิภาค

หวังร่วมมือกับภาครัฐและจังหวัดในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในประทศและระดับภูมิภาค
พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในประทศและภูมิภาคของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จังหวัดเชียงราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในประทศและภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ สู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควัน โดยอาศัยอกนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในประทศและภูมิภาค โดยมีหน้าที่ในการดำเนินการระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในประทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งเสนอแนะการดำเนินการด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่มีการประสานงานและสอดรับกับการดำเนินการกับทุกฝ่าย