Reporter&Thai Army

สภ.ลี้ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับรถสัญจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 และตั้งจุดตรวจรถที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ของ สนง.ขนส่ง

เมื่อ 28 ส.ค.61, 1800 – 2030 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ สนง.ขนส่ง จว.ล.พ. สาขาลี้ และ สภ.ลี้ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับรถสัญจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 และตั้งจุดตรวจรถที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ของ สนง.ขนส่ง จว.ล.พ. ณ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจค้นสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดวังดิน ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ผลการปฏิบัติฯ ตรวจสอบรถ พ.ร.บ.ขนส่ง จำนวน 28 คัน (เปรียบเทียบปรับฯ จำนวน 13 คัน, ออกใบสั่งฯ จำนวน 15 คัน)3 3 333