Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่.รส.ที่ 2 อ.ลานกระบือ (ร.4 พัน 3) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. พร้อมด้วย นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอลานกระบือ ร่วมพิธีปิดโครงการจัดการแข่งขัน ฟุตซอลต้านยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เมื่อ 15 มี.ค.62, 2000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่.รส.ที่ 2 อ.ลานกระบือ (ร.4 พัน 3) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. พร้อมด้วย นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอลานกระบือ ร่วมพิธีปิดโครงการจัดการแข่งขัน ฟุตซอลต้านยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลช่องลม ต.ช่องลม อ.ลานกระบือฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย