พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. พร้อมด้วย กพ. ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ ครู / นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ( ประเทศไทย ) จว.อ.น.


เมื่อ ๐๗๐๘๓๐ ธ.ค. ๖๑ พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. พร้อมด้วย กพ. ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ ครู / นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ( ประเทศไทย ) จว.อ.น. ชมการแสดงศิลปะเพลงพื้นบ้าน ต้านโกง จากบ้านท่าโพ, การกล่าวสุนทรพจน์ ๒ ภาษา ( ไทย – อังกฤษ ) จาก รร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี, การแสดง TO BE NO.๑ และการแสดงยอวาทีของนักเรียน ในประเด็น “คอร์รัปชันทำลายฉัน ทำลายชาติ อุทัยธานีขอประกาศ ตัดขาดคนโกง” จาก รร.หนองฉางวิทยา ณ ห้องประชุม ๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี บ.บางกุ้ง ต.สะแกกรัง อ.เมือง จว.อ.น. โดยมี ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ รอง ผวจ.อ.น. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย