Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ จัด กพ. ร่วมกับ จนท.รพ.สต.งอบ, ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่และคณะทีมงานพลเมืองอาสาประชารัฐ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. เข้าเยี่ยมเยีอนพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยพิการยากไร้ ติดบ้านติดเตียง/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เมื่อ ๒๓ ม.ค. ๖๒, ๐๙๓๐ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ จัด กพ. ร่วมกับ จนท.รพ.สต.งอบ, ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่และคณะทีมงานพลเมืองอาสาประชารัฐ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. เข้าเยี่ยมเยีอนพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยพิการยากไร้ ติดบ้านติดเตียง/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

 

ในพื้นที่ ต.งอบ อ.ทุ่งช้างฯ ในโอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพของทีมงานพลเมืองอาสาประชารัฐฯ และผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๕ ราย ดังนี้
๑.นาง ศรีนา เปาป่า อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่ ๒๑ ม.๗ บ.ขุนน้ำลาด ต.งอบ อ.ทุ่งช้างฯ (ผู้ป่วยโรคไต,โรคงูสวัด)
๒.นาย สยาม เปาป่า อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๓๓ ม.๗ บ.ขุนน้ำลาด ต.งอบ อ.ทุ่งช้างฯ (ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์/ผ่าตัดศรีษะ)
๓.นาง อุดม เปาป่า อายุ ๔๗ ปี บ้านเลขที่ ๔๕ ม.๗ บ.ขุนน้ำลาด ต.งอบ ช้างฯ(ผู้ป่วยกระดูกสันหลังเคลื่อน)
๔.นาย สม อินทะรังษี อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๔ ม.๙ บ.งอบกลาง ต.งอบ อ.ทุ่งช้างฯ(ผู้ป่วยทางจิต)
๕.นาง มิน คำรังษี อายุ ๘๑ บ้านเลขที่ ๑๖ ม.๙ บ.งอบกลาง ต.งอบ อ.ทุ่งช้างฯ(ผู้ยากไร้)
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อ ๑๒๐๐