Reporter&Thai Army

พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ เสธ.กกล.รส.จว.ส.ท. และหมู่ รส.๓ มว.รส.๑ ร้อย รส.ที่ ๒ (อ.เมืองสุโขทัย) พร้อมด้วย ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ฯ ,นายชูศักดิ์ เพ็ชรพงศ์ กำนันตำบลเมืองเก่า ,รองนายก อบต.เมืองเก่า และผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๑ ต.เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนของประชาชนพร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย

เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๑ พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ เสธ.กกล.รส.จว.ส.ท. และหมู่ รส.๓ มว.รส.๑ ร้อย รส.ที่ ๒ (อ.เมืองสุโขทัย) พร้อมด้วย ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ฯ ,นายชูศักดิ์ เพ็ชรพงศ์ กำนันตำบลเมืองเก่า ,รองนายก อบต.เมืองเก่า และผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๑ ต.เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนของประชาชนพร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย เนื่องจาก เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๑ หลังจากเกิดฝนตกหนักและลมแรกพัดบ้านเรือน ทำให้บ้านเรือนเสียหายในเขตพื้นที่ ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จว.ส.ท. จำนวน ๒ หลังคาเรือน และได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยดังกล่าวต่อไป