ข่าวการศึกษาและไอที

พังงา/ครั้งแรกในประเทศ…ผู้ว่าพังงาชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบทุนการศึกษา 1,777 ทุน รวมกว่า 3.5 ล้านบาท ให้เด็กด้อยโอกาส เรียนดี และประพฤติดี

พังงา/ครั้งแรกในประเทศ…ผู้ว่าพังงาชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบทุนการศึกษา 1,777 ทุน รวมกว่า 3.5 ล้านบาท ให้เด็กด้อยโอกาส เรียนดี และประพฤติดี
ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ในทุกสังกัด จำนวน 1,777 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,554,000 บาท โดยมีผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วน แขกผู้มีเกียรติ คณะครู-อาจารย์และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนับว่าเป็นการมอบทุนการศึกษาที่รวมพลังผู้จิตศรัทธาจากทุกภาคส่วน เป็นครั้งแรกและมากที่สุดให้กับนักเรียน นักศึกษา ในทุกสังกัดที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดพังงา

นายสิทธิชัย ศักดา กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ด้อยโอกาส เรียนดี ประพฤติดี และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดพังงา โดยมอบให้กับ นักเรียน นักศึกษาในทุกสังกัด ซึ่งได้ชักชวน ผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน พ่อค้า คหบดี และประชาชน รวม 412 ราย ร่วมกันสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษารวม 1,777 ทุนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,554,000 บาท และยังมีผู้บริจาคเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา อีก จำนวน 60,000 บาท


ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ยังกล่าวอีกว่า การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนทุกคน เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมจะเติบโตเป็นพลังสำคัญ ที่มีคุณค่าของชาติ และของประเทศในอนาคต เด็กทุกคนจึงควรได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเสมอภาคกันในการได้รับการศึกษา คนเราเลือกเกิดในตระกูลที่มีฐานะร่ำรวยไม่ได้ แต่การศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะคนเราได้ ดังนั้นในการจัดการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน จะต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เติบโตเป็นคนดี คนเก่งของประเทศชาติตลอดไป


อโนทัย งานดี/พังงา/081-08356530