Uncategorized

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ มอบหมายให้นายธวัชชัย แท้เที่ยง ปลัดจังหวัดนครพนมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ มอบหมายให้นายธวัชชัย แท้เที่ยง ปลัดจังหวัดนครพนมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครพนม โดยมีนายเดชา พลกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครพนมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม กล่าวว่าสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่โครงการชลประทานนครพนม ดูแลอยู่ขณะนี้มีจำนวน ๑๙ อ่าง ความจุที่ระดับเก็บกัก ๕๑.๒๔๓ ล้านลูกบาตรเมตร ปัจจุบันมีน้ำเก็บกักอยู่ที่ ๔๐,๑๐๓ ล้านลูกบาตรเมตร คิดเป็น ๗๘.๒๖ เปอเซ็นต์ ยังสามารถรับน้ำได้ปกติ
ส่วนระดับน้ำโขง ณ จุดวัดระดับน้ำโขงตามอำเภอต่างๆในจังหวัดนครพนม มีระดับเพิ่มขึ้นไม่มากนัก บางแห่งมีระดับน้ำทรงตัว
ในส่วนของอำเภอเมืองนครพนม น้ำโขงได้หนุนเขตเทศบาลเมืองนครพนม ทางจังหวัดได้ทำการปิดปากท่อทางระบายน้ำออกลงสู่ลำน้ำโขงเพื่อป้องกันน้ำโขงไหลย้อนเข้าตัวเมือง โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๕ จุด มีเครื่องสูบน้ำจำนวน ๗ เครื่อง เพื่อระบายน้ำลงสู่น้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้กำชับเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำโดยรวมตามลุ่มน้ำต่างๆ รวมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครพนมทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีทวนทอง ภาโสม รายงานจากห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3
ศาลากลาง จังหวัดนครพนม