Uncategorized

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับคณะกรรมการชุมชนโนนรัง จัดเวทีชุมชนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันนี้ 24 กรกฎาคม 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับคณะกรรมการชุมชนโนนรัง
จัดเวทีชุมชนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืนเพื่อ เสนอ/พิจารณา
โครงการตามความต้องการของกลุ่มย่อยในชุมชน พร้อมมอบ ใบประกาศนียบัตร แก่เกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร
จำนวน 200 คน ในการจัดเวทีชุมชนในครั้งนี้ มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม 250 คน และได้รับเกียรติจาก
นายอารีย์ มาตย์วิเศษ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเปิดเวทีชุมชน….
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด