Uncategorized

แพทย์หญิงอัฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่บ้านโพนฮาด

แพทย์หญิงอัฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่24 กรกฎาคม 2561 เพื่อเยี่ยมชม แปลงปลูกผักปลอดสารพิษซึ่งเป็น แหล่งผลิต และปลูกผักปลอดสารพิษส่งให้โรงพยาบาลเกษตรวิสัย เพื่อใช้ในโครงการโรงพยาบาลต้นแบบอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย และผักปลอดสารเคมี ส่งผลให้ ประชาชนปลูกผักปลอดสารขายมีรายได้. และมีสุขภาพดี
อยู่แบบพอเพียง มีครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงพยาบาลต้นแบบ2แห่งคือ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลเกษตรวิสัย ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายมานิตย์ ทวีหันต์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะพร้อมด้วยบุคลากร
สาธารณสุขจากเขตสุขภาพที่7 ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม
และกาฬสินธุ์ ได้ลงเยี่ยมชมพื้นที่แหล่งปลูกแปลงผักในครั้งนี้ด้วย