อำเภอกุดชุมจัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”


“อำเภอกุดชุมจัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”
ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าอินทราราม บ้านคำเอ็นอ้า ม.8 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม

จังหวัดยโสธร 26 -29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม มอบหมายนายสราวุฒิ ทำทอง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ นายอนันต์ ธนูแสง ปลัดอำเภอปฏิบัติการกล่าวว่าการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุดชุมเพื่อให้ความรู้ด้านกฏหมายที่ควรทราบ แก่ผู้นำชุมชน เพื่อให้ผู้นำได้นำความรู้ไปใช้อำนวยความเป็นธรรมในชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทในชุมชนในการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมาย 4 ตำบล 4วันคือตำบลกำแมด จำนวน 90 คนจัดที่วัดคำเอ็นอ้า/ตำบลคำน้ำสร้าง จัดอบรมที่ศูนย์ประสานงานตำบลคำน้ำสร้างจำนวน 50 คน/ตำบลโพนงาม จำนวน 85คนจัดที่หอประชุมโรงเรียนบ้านแดงห้องแซง/และตำบลกุดชุม จำนวน 115 คน จัดที่หอประชุมอำเภอกุดชุม สร้างความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนา สู่ประชาและชุมชน/

//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน