Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว ลำพูน

??จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

??จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

*******************
▶️เมื่อ 29 ส.ค. 62 เวลา 08.15 น. พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ท้องถิ่น เอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธาน
?โดยจิตอาสาได้ร่วมกันปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง สร้างความร่มรื่นแก่ประชาชนที่มาพักผ่อนและออกกำลังกาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิตการปฐมพยาบาล แก่จิตอาสา เพื่อให้มีทักษะความรู้ ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย