Uncategorized

สุโขทัยประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 10

สุโขทัยประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 10

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชน โดยมีวาระก่อนการประชุม คือ การมอบรางวัลองค์กรการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ,มอบประกาศเกียรติคุณธรรมมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ,มอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่ตราสัญลักษณ์ Thai Select และมอบป้าย”ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q” การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และสรุปข่าวเด่นกิจกรรมดังจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนตุลาคม 2561
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบแนวทาง การปฎิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดสุโขทัย เป็น Smart Province (จังหวัดอัจฉริยะ) การเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์คุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน ทั้งประชาชนและผู้มาท่องเที่ยว การดำเนินงานและขับเคลื่อนการท่องเที่ยว การดำเนินงานด้านสินค้าและบริการท้องถิ่น
ด้านเกษตรและแปรรูป ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ด้านการติดตามและประเมินผล

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานให้เป็นไปตามแผนโดยเร็วและเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน รวมทั้งการจัดให้มีศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่เชิงรุกเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนโดยใช้กฎระเบียบของ กอ.รมน. การเตรียมการคัดเลือก สว.และการเลือกตั้ง สส. การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นั้นประชาชนที่เป็นจิตอาสา พระราชทานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามแบบที่เหมาะสมโดยแต่งกายเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน การเชื่อมกันของส่วนราชการกับประชาชน จากนั้นที่ประชุมรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ