Reporter&Thai Army

ทภ.3 มอบประกาศนียบัตร กศน.ยกระดับการศึกษาทหารกองประจำการ

ทภ.3 มอบประกาศนียบัตร กศน.ยกระดับการศึกษาทหารกองประจำการ

กองทัพภาคที่ 3 มอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.) ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.) ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่กองทัพบก มีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษา โดยกำหนดให้ทหารกองประจำการที่มีคุณวุฒิการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการศึกษาระหว่างประจำการ และเมื่อปลดจากประจำการต้องมีคุณวุฒิสูงขึ้น ในส่วนกองทัพภาคที่ 3 มีทหารกองประจำการปี 2559 ผลัดที่ 2 ซึ่งประจำการในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และได้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 279 นาย
โดยแบ่งระดับการศึกษาดังนี้ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 4 นาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 101 นาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 174 นาย และทหารกองประจำการที่มีผลการศึกษาดีเด่น จำนวน 3 นาย คือ พลทหาร ศักดิเดช ทับทิม สังกัดมณฑลทหารบกที่ 39 ผลการเรียนดีเด่นชั้นประถม เกรดเฉลี่ย 3.50 พลทหาร ไพรวัล หิมะวัน สังกัดกองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 ผลการเรียนดีเด่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกรดเฉลี่ย 3.47 พลทหาร ภานุกร การักษ์ สังกัดกองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 ผลการเรียนดีเด่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ย 3.22
กองทัพภาคที่ 3 ได้รับความร่วมแรงร่วมใจ ส่งเสริมให้ทหารกองประจำการได้สำเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างดี สำหรับทหารกองประจำการที่ได้รับประกาศนียบัตรนั้น ขอให้นำวิชาความรู้ที่ได้รับนำไปต่อยอดศึกษาเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นหรือนำวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปสมัครงานประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนต่อไป

 

แหล่งข่าวจาก – เฮียมังกร พิษณุโลก
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////// รายงาน ///////////