สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด”ชี้แจง”จัดระบบการติดตามเฝ้าระวัง!!!!


สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด”ชี้แจง”จัดระบบการติดตามเฝ้าระวัง!!!!

 

ทีมตำบล,ทีมหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.หัวหน้างานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล่าวรายงานด้วยศูนย์แพทย์ชุมชน กกต.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการ การจัดระบบการติดตามเฝ้าระวัง(ทีมตำบล ทีมหมู่บ้าน)ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ)เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และวางแผนการดำเนินงานในชุมชน แบบมีส่วนร่วม โดยเครือข่ายติดตาม กำกับดูแลถึงครอบครัว

 

*”**นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวเปิดงานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรบรับฟังกันเป็นจำนวนมาก”ประธานอสม,เขตเทศบาล**นางสุธัมมา คำวงค์พร้อมหน่วยงานหลายภาคส่วนในครั้งนี้ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่.**หัวหน้างานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล่าวรายงานมานั้นด้วยศูนย์แพทย์ชุมชน กกต.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการ การจัดระบบการติดตามเฝ้าระวัง(ทีมตำบล ทีมหมู่บ้าน)ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ)เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และวางแผนการดำเนินงานในชุมชน แบบมีส่วนร่วม โดยเครือข่ายติดตาม กำกับดูแลถึงครอบครัวจึงขอเปิดการประชุมและอบรมกันต่อไปฯ

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
//////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว