Uncategorized ข่าวรัฐสภา

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาเวียง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยมี นายเจตนิพิฐ สมภาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาเวียง นำเสนอข้อมูลสภาพปัญหาในภาพรวมของโรงพยาบาล ปัญหาแม่และเด็กการฝากครรภ์ช้าเนื่องจากรู้ตัวช้าทำให้ดูแลทารกในครรภ์ไม่เต็มที่ ทารกมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ วัยทำงานและผู้สูงอายุประสบปัญหาโรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดัน และปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของคนในชุมชนบ้านผาเวียงมีอัตราการเจ็บป่วยจากสารเคมีเพิ่มมากขึ้น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน