สนภ.3 สนับสนุน จ.เชียงใหม่ ในการขุดลอกหน้าฝายลำน้ำแม่วาง จำนวน 9 แห่ง


สนภ.3 สนับสนุน จ.เชียงใหม่ ในการขุดลอกหน้าฝายลำน้ำแม่วาง จำนวน 9 แห่ง

ในช่วงระหว่างวันที่ 24 – 28 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดยสนภ.3 นทพ.ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล เข้าสนับสนุน จ.เชียงใหม่ ในการขุดลอกหน้าฝายลำน้ำแม่วาง ในพื้นที่ ต.ทุ่งปี้, ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง และ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 9 ฝาย ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% จำนวน 2 ฝาย คือ ฝายสมบูรณ์ และฝายนาทราย ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง