Uncategorized

ดุริยางค์ ทร.ไทยก้าวไกลเตรียมรับทุนศึกษาร่วม ดุริยางค์ ทร.จีน

ดุริยางค์ ทร.ไทยก้าวไกลเตรียมรับทุนศึกษาร่วม ดุริยางค์ ทร.จีน

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) นำ คุณพฤทธิยา รุมาคม อุปนายกสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน เข้าร่วมหารือเรื่อง การมอบทุนเรียนดนตรีให้นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และ นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านม

ภาพ/ข่าวจาก ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645