Reporter&Thai Army

ร.17 พัน4/กกล.รส.จว.พ.ย.สย. โดย พ.ท. ขวัญเอก รัชดาธนวัฒน์ ผบ.ร.17 พัน.4/รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.พ.ย. มอบหมายให้ ฝกร.ร.17 พัน.4 จัด ชป.กร.ของหน่วย(ขุนอาสา319) ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนต้านยาเสพติด

เมื่อ 270800-291600 มี.ค. 62 ร.17 พัน
4/กกล.รส.จว.พ.ย.สย. โดย พ.ท. ขวัญเอก รัชดาธนวัฒน์ ผบ.ร.17 พัน.4/รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.พ.ย. มอบหมายให้ ฝกร.ร.17 พัน.4 จัด ชป.กร.ของหน่วย(ขุนอาสา319) ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนต้านยาเสพติด ของ อบต.ทุ่งกล้วย ณ วัดทุ่งกว๋าว ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา