Uncategorized

นราธิวาสจัดกิจกรรมเวทีชาวบ้านกำปงตักวาขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่

นราธิวาสจัดกิจกรรมเวทีชาวบ้านกำปงตักวาขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่

ที่สำนักงาน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานกิจกรรมเวทีชาวบ้ากำปงตักวาระดับตำบลในพื้นที่ ตำบลลำภูอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา อิหม่ามประจำมัสยิด และพี่น้องประชาชน ทั้งไทยพุทธและมุสลิมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรม เวทีชาวบ้านตำบลกว่าระดับตำบล เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชุมชนโดยให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยใช้หลักศาสนาในการดำเนินชีวิตภายใต้หลักศาสนาที่บริสุทธิ์ โดยการร่วมมือกันของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ในการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง อันจะนำสู่ความ สันติสุขที่ยั่งยืนต่อไป

ความสันติสุขของในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ คือผู้แทนของประชาชนในพื้นที่จะช่วยกันนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยใช้การสร้างตักวาความสงบสุขให้เกิดโดยใช้โดยใช้แนวทางศาสนา และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมในวันนี้รัฐมีบทบาท ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชุมชนให้กับผู้นำชุมชนทั้ง4เสาหลักโดยให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกันสร้างความเข้าใจเพื่อนำสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807