Uncategorized

องคมนตรีเปฺิดงานชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนราธิวาส

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

องคมนตรีเปฺิดงานชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนราธิวาส

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 สิงหาคม 61 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 19 ภายใต้ชื่อ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา โดยความร่วมมือของสำนักงาน กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 5กันยายน 2561 เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ที่จะ สืบสาน รักษา ต่อยอด งานพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อประโยชน์และความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นายเดช มินทการต์ เกษตรกรต้นแบบบ้านโคกชุมบก ปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายพรหมศิริ อินราช เกษตรกรต้นแบบบ้านกำแพง ทำประมง ปลูกพืช และปศุสัตว์ มีการขยายผลองค์ความรู้แก่เพื่อนเกษตรกร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสะอะรี อารงค์ เกษตรกรต้นแบบบ้านบางมะนาว ด้านการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่ดินทรายรวมทั้งมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

จากนั้น องคมนตรี และคณะ ได้ร่วมชมผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในรูปของนิทรรศการผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์สาขา รวมถึงกิจกรรมการสาธิตองค์ความรู้ที่ประสบผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองวิจัย มาแนะนำและแสดงเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และทดลองฝึกปฎิบัติ นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายผลิตผลการเกษตรของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและผลผลิตสินค้าจากโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการนี้ องคมนตรี ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของราษฎรในจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย
ต่อมา เวลา 13.30 น. องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ตามพระราชดำริ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ได้พระราชทานพระราชดำริกับ นายพลากร สุวรรณรัฐ เมื่อครั้งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2542 ความว่า ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสวนพฤกษศาสตร์สำหรับรวบรวมพันธุ์ไม้ประจำถิ่นเพื่อการศึกษาการนันทนาการ และการท่องเที่ยวของประชาชน อย่างเช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่มีสวนพฤกษศาสตร์ที่อำเภอแม่ริม ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโดยรวบรวมพันธุ์ไม้ประจำถิ่นภาคใต้ของประเทศไทยและบริเวณคาบสมุทรมลายูทั้งพรรณไม้บก ไม้น้ำ พรรณไม้ดอกหอม วงศ์ยาง วงศ์ขิง ข่า และวงศ์ปาล์ม รวมทั้งจัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพร้อมกันนี้ได้เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ตามพระราชดำริ


และก่อนที่จะเดินทางกลับ ในเวลา 14.10 น. องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่แปลงวิจัยทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่การเกษตรสองฝั่งคลองสะบียอ คลองยาบี และบริเวณใกล้เคียง เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2525 มีขนาดความจุ 3.73 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จำนวน 300 ไร่ และพื้นที่การเกษตรในเขตโครงการ จำนวน 1,700 ไร่ โดยในปี 2561 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำ ความยาว 2,500 เมตร บ่อ Manhole สะพานน้ำ จำนวน 2 แห่ง และท่อลอดถนน จำนวน 6 แห่ง เพื่อให้การบริหารจัดการบังเกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 70 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2561 โอกาสนี้องคมนตรี ได้ร่วมปล่อยปลาพันธุ์สุลต่าน จำนวน 5,000 ตัว และปลาตะเพียนขาว จำนวน 16,000 ตัว เพื่อเผยแพร่ขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรต่อไปในอนาคต
///////////////////////////////////////////////////// 30 สิงหาคม 2561