Reporter&Thai Army

คณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด จว.ล.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยผ่านกลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด

เมื่อ 30 ส.ค.61, 1330 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ พ.ท.อัศนัย เมืองมูล หน.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. (ท), ผอ.สนง.ปภ.จว.ล.พ., ภ.จว.ล.พ., นายกเหล่ากาชาด จว.ล.พ., ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จว.ล.ป., ผอ.วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่, รพ.ล.พ., สนง.สาธารณสุข จว.ล.พ., สนง.ทสจ.ล.พ., นอภ./ผู้แทน นอภ. ทั้ง ๘ อำเภอ, อปท. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ ในพื้นที่ จว.ล.พ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

/คณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด จว.ล.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยผ่านกลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ในการบูรณาการ หน่วยงานทหาร, หน่วยงานพลเรือน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์การสาธารณกุศล, อาสาสมัคร, สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ซึ่งได้กำหนดสถานการณ์อุทกภัยเป็นสถานการณ์การฝึกหลัก ในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ เพื่อทดสอบและประเมินขีดความสามารถของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทที่ใช้ในการเผชิญเหตุกับสถานการณ์อุทกภัย ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จว.ล.พ. ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 60 คน โดยได้กำหนดการฝึกดังกล่าว ในวันอังคารที่ 4 ก.ย.61 ณ หอประชุม อบจ.ล.พ. ต.ป่าสัก อ.เมือง จว.ล.พ.

Comments are closed.