Uncategorized

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งก่อนเริ่มประชุม ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 พิธีมอบป้าย Q ประจำปี 2561 และพิธีมอบโล่รางวัลแก่เครือข่ายดีเด่น “โครงการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพคูคลองและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561
ในที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่างๆ เช่น การขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสีย , การจัดระเบียบป้ายโฆษณาที่ติดโดยไม่ได้รับอนุญาต , ขอความร่วมมือส่วนราชการ/หน่วยงาน กรณีที่ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานต่างๆ เมื่องานได้ผ่านพ้นไปแล้ว ขอให้ดำเนินการเก็บป้ายดังกล่าวด้วย , แนวคิดที่จะจัดสภากาแฟ ฯลฯ

 

Comments are closed.