Reporter&Thai Army

กิจกรรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ.ห้วยหละ ม.3 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. โดยโครงการนี้ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนแห่งนี้ได้ฝึกปฏิบัติเตรียมการรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือน

เมื่อ 30 ส.ค.61, 0830 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายสมาน กองแก้ว นอภ.บ้านโฮ่ง, พ.ต.อ.ดรณภพ ศิริชัย ผกก.สภ.บ้านโฮ่ง, สนง.พัฒนาชุมชน อ.บ้านโฮ่ง, เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านโฮ่ง, หน.ส่วนราชการในพื้นที่ ต.ป่าพลู, ตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง, ผญบ. และราษฎร บ.ห้วยหละ, บ.ใหม่พัฒนา, บ.ใหม่ศรีบุญเรือง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ.ห้วยหละ ม.3 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. โดยโครงการนี้ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนแห่งนี้ได้ฝึกปฏิบัติเตรียมการรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว และได้เผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของราษฎรชนเผ่ากระเหรี่ยง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 50 คน