Uncategorized

หม่อมเต่า’ มอบโล่สถานประกอบการต้นแบบส่งเสริมคนไทยมีงานทำอย่างมีคุณภาพ

‘หม่อมเต่า’ มอบโล่สถานประกอบการต้นแบบส่งเสริมคนไทยมีงานทำอย่างมีคุณภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร หน่วยงาน บุคคล กลุ่มบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ประจำปี 2562 หวังเป็นต้นแบบเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นแก่สังคม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีมอบโล่ “งานส่งเสริมการมีงานทำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมี คุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการต้นแบบที่มีการส่งเสริมการมีงานทำ เข้ารับมอบโล่ในครั้งนี้ด้วย และทางบริษัทเซ็นทรัลเรสตอรส์ กรุ๊ป จำกัดได้นำร้าน Thai Terrace ที่บริการอาหารสชาติไทยแท้พร้อมอาหารเครื่องคาว-หวานโดยภูมิปัญญาการปรุงอาหารที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนำมาสาธิตการปรุงด้วย ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณองค์กร หน่วยงาน บุคคล กลุ่มบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การให้ความร่วมมือขององค์กรที่สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ ซึ่งเป็นต้นแบบของการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับสังคม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แก้ไขปัญหาปากท้อง และสร้างรายได้ให้กับประชาชนให้พอเพียงต่อการดำรงชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มีศักยภาพที่จะดำเนินชีวิต สร้างการเติบโตเชิงคุณภาพโดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการแสดงถึงพลังทางสังคมในการส่งเสริมการมีงานทำแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนวัยทำงานทุกกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนให้มีการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่องตลอดวัยทำงาน

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการขององค์กร นายจ้าง สถานประกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการมีงานทำในสถานประกอบการ ด้านต่าง ๆ การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ การส่งเสริมการมีงานทำแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ ทหารก่อนปลดประจำการ เป็นต้น ตลอดจนการส่งเสริมการทำงานนอกระบบด้วยการรับงานไปทำที่บ้าน การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบวัดบุคลิกภาพ และทดสอบความถนัดทางอาชีพ และการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอีกด้วย