Uncategorized

 นราธิวาส1-301061-นราฯกำลัง3ฝ่ายร่วมออกกฏเหล็กวา…

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
            เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 30 ต.ค. 2561 ที่ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายเชาวลิต สิทธิฤทธิ์ ปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ได้เรียกประชุมหัวหน้าและตัวแทนหน่วยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงทั้ง 3 ฝ่าย รวมทั้งตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 15 คน เพื่อวางมาตรการให้การรักษาความปลอดภัยให้กับคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 ตำบล 1 เขตเทศบาล ซึ่งมีโรงเรียนจำนวน 28 โรง ที่จะทำการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่จะถึงนี้ เป็นการป้องกันและสกัดกั้นเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการกระทำของกลุ่มผู้ไม่หวังดี
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพึ่งพอใจ โดยได้นำแผนการ รปภ.ครูของปีที่ผ่านมา พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม เน้นความปลอดภัยของครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ประการสำคัญคือหากเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดกับทางโรงเรียนหรือคณะครู ทางโรงเรียนสามารถที่จะแจ้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงให้รับทราบได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการ รปภ.โรงเรียนและคณะครูก็มีการดึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และกลุ่มลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วนของเจ้าหน้าที่ทหาร มายืนให้การรักษาความปลอดภัยหน้าประตูโรงเรียน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ เนื่องจาก ชรบ.และกลุ่มลูกจ้าง ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่า มีบุคคลต้องสงสัยแฝงตัวปะปนกับผู้ปกครอง เพื่อฉวยโอกาสก่อเหตุหรือไม่อย่างไร
นอกจากนี้ในส่วนของเส้นทางสายหลัก ก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารชุดลาดตระเวน ขับรถยนต์วิ่งตรวจสอบความเรียบร้อยเส้นทาง และทำหน้าที่รับส่งคณะครูจากจุดรวมพลไปยังโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูง ก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ รปภ.โรงเรียนและคณะครูหน้าประตูแต่ละแห่ง แต่ถึงอย่างไรก็ตามหากคณะครูมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกเส้นทาง หรือนอกเวลากำหนดในทุกกรณี ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้จัดสรรกำลังมาดูแลคณะครูในส่วนนี้ เนื่องจากกรณีดังกล่าวมักเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับคณะครูในช่วงทุกๆปีที่ผ่านมา
                                                ///////////////////////////// 30 ตุลาคม 2561