Reporter&Thai Army ข่าวยะลา

ตำรวจภูธรเบตงเปิดอบรมเครือข่ายภาคประชาชนป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

ยะลา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเปิดการอบรมผู้นำประชาชนโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ของ ตำรวจในพื้นที่อำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมไพลิน (ชั้น3) โรงแรมเบตงเมอร์ลิน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ของสถานีตำรวจภูธรเบตง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรยะรม และสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร์เวง เพื่อให้ความรู้ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีค่อนข้างรวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งปัจจัยทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรม อาทิ ความขัดแย้งทางสังคม ปัญหาสุขภาพจิตส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยมี นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายตำรวจเข้าร่วม

พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) ของรัฐบาล โดยได้กำหนดเป้าหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกมิติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ซึ่งได้ให้ความสำคัญและนำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติ โดยสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินโครงการ “สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together)” โดยมีเป้าหมาย “เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอและแก้ไขปัญหา ชุมชนสังคมความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ ส่งเสริมวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เพื่อความผาสุกของประชาชนอย่างยั่งยืน” จึงได้ขอความร่วมมือจากเครือข่ายในการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนปราชญ์ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ให้สะท้อนถึงปัญหาของในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกัน อีกทั้งเพื่อจะได้บูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการภาคเอกชน และประชาชน ทุกภาคส่วน รวมพลังกัน เพื่อทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ เพื่อให้ประเทศชาติและประชาชน มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบไป และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน จะสามารถนำความรู้ และแนวทางที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบล และเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ต่อไป

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา
โทร.064 -126-5593