Reporter&Thai Army

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี.. ด้วยหัวใจ พัฒนาภูมิทัศน์ สระสองห้องแหล่งโบราณสถานพระราชวังจันทน์

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี..
ด้วยหัวใจ พัฒนาภูมิทัศน์ สระสองห้องแหล่งโบราณสถานพระราชวังจันทน์

คุณ ศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562

เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประกอบกับมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของรัชกาลที่ 9 ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร และอื่นๆเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดยเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ปรากฏว่า โครงการจิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มีประชาชนสมัครเข้าร่วมจำนวนมาก ถือเป็นโครงการที่มีประชาชนเข้าร่วมและประสบความสำเร็จสูงยิ่งที่สำคัญทำให้คนไทยรู้จักจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อย่างเป็นรูปธรรม ณ นาทีนี้ ต้องถือว่า จิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศและมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง

สมาคมแม่บ้านทหารบก โดยดำริของ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ให้สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาค ทุกกองทัพภาค จัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในส่วนสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 และครอบครัวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากที่ใช้เป็นสถานที่จัดพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์