Uncategorized

ชาวตําบลหาดเล็ก จ.ตราด จัดโครงการประเพณีแข่งขันเรือพายร่วมกับชุมชนตําบลหาดเล็ก

ตราด/ชาวตําบลหาดเล็ก จ.ตราด จัดโครงการประเพณีแข่งขันเรือพายร่วมกับชุมชนตําบลหาดเล็ก

/ ตราด ที่บริเวณ 2 ฝั่งคลอง หมู่ 1 ต.หาดเล็ก อ.เภอคลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 ธ.ค. 2562 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีแข่งขันเรือพาย ประจําปี 2562 นายปิยวุฒิ ประสิทธิเวช กํานันตําบลหาดเล็ก กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นส.กิจปภา ประสิทธิเวช อดีตนายกเทศมตรีตําบลหาดเล็ก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชกา ทหาร ตํารวจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายเกาะกง

ตลอดจนแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา เข้าร่วมชมและเชียรการแข่งขันกันริมฝั่งคลองเป็นจํานวนมาก การแข่งขันดังกล่าว แบ่งเป็นชาย 16 ทีม หญิง 3 ทีม และทีมวีไอพี ของชาวตําบลหาดเล็ก ได้กําหนดจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในช่วงใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างชุมชนต่างๆและส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้ประชาชนได้ร่วมรื่นเริง สนุกสนาน ในการแข่งขันเรือพายร่วมกับชุมชนและเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณและสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวไทยในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้นํ้า ส่วนใหญ่มักมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือในช่วงนํ้าหลากเดือนสิบเอ็ดและเดือนสิบสอง เป็นชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก คือ การแข่งขันเรือยาวขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ธค. 2562

จึงได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงร่วมกับชุมชนตําบลหาดเล็ก จํานวน 5 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังและเพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณี การแข่งขันเรือพายตําบลหาดเล็กให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป

https://youtu.be/xcRTns08ntw

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวรายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด