ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการดำเนินการโครงการรักษ์ชีวิต รักสาเกต รวมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย 100% (HELMET100%)”

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการดำเนินการโครงการรักษ์ชีวิต รักสาเกต รวมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย 100% (HELMET100%)”

วันนี้ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการดำเนินการโครงการรักษ์ชีวิต รักสาเกต รวมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย 100% (HELMET100%)” ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน การปลูกฝังวินัยจราจร และเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งคณะทำงานได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ระยะที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 เป็นช่วงของการประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำและตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้สวมหมวกนิรภัยครบ 100% ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไปจะเป็นการบังคับใช้กฎหมาย กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่เข้ามาใช้บริการณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ทุกคัน พร้อมทั้งจะได้ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกันด้วย ///////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม////จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ