ข่าว ร้อยเอ็ด

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2562 นี้!!!

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2562 นี้!!!

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 มกราคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่หอประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

นายกังวาน จันทร์หนองสรวง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้วางกรอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการประจำอำเภอส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเลือกตั้งในพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้ง เข้ามาช่วยเหลือบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสูงสุด จะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการทุกส่วน ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้งและองค์ประกอบสำคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้บรรลุเจตนารมณ์ได้คือการเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่กำหนดไว้

การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการบริหารงานเลือกตั้งและมีความรู้ความเข้าใจหลักการ และวิธีการจัดการเลือกตั้ง ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 – 7 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 140 คน

///////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม///จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ