ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อบจ.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง

อบจ.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง นำโดยพันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ที่ปรึกษาด้านการตรวจราชการ พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จาก 16 หน่วยงาน ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ในประเด็นการพัฒนาชุมชนเมือง (การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตชุมชนเมือง) โดยมีนายสมศักดิ์ ลาภอดิศร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายสมชาย เกตะมะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง