Reporter&Thai Army

โครงร่างฝายมีชีวิต ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ฝายมีชีวิต ในพื้นที่ตำบลทับคล้อ

เมื่อ 310900 มี.ค.62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ.โดย ชป.อ.ทับคล้อ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอทับคล้อ ,ผญบ.ในพื้นที่ตำบลทับคล้อ ,และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันสร้างโครงร่างฝายมีชีวิต ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ฝายมีชีวิต ในพื้นที่ตำบลทับคล้อ จำนวน 1 ฝาย เพื่อเตรียมสร้างฝายให้แล้วเสร็จในวันที่ 1 เม.ย.62 ณ ลำเหมืองบ้านหนองน้ำเต้า -สายคลองแห้ง ม.4 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จว.พ.จ.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ