Uncategorized

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2561ซึ่งก่อนเริ่มประชุม ได้มีพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ดีเด่นประจำจังหวัดนนทบุรี พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี พิธีมอบป้ายโครงการป้ายของดีจังหวัดนนทบุรี และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 นอกจากนั้น รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) และรองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ได้ร่วมสาธิตแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องในกรณีที่มีหมวกเป็นเครื่องประกอบ เช่น การสวมหมวก การถอดหมวก การถือหมวก การวางหมวก การแสดงความเคารพในขณะสวมหมวก (วันทยาหัตถ์) และการทำความเคารพขณะถือหมวก ฯลฯในที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่างๆ เช่น การเข้าร่วมงานวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ , ปฏิทินงาน/กิจกรรมสำคัญประจำเดือนสิงหาคม 2561 , การเตรียมความพร้อมรับมือกับช่วงฤดูฝน รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย , เชิญชวนส่วนราชการ/หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเสียสมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี

Comments are closed.