Uncategorized

ตาก- ดร.นายกฝอ นครแม่สอด ประชุม รับมืออุทกภัย วางแผนระยะสั้น-ระยะยาว ป้องกันน้ำท่วม

ตาก- ดร.นายกฝอ นครแม่สอด ประชุม รับมืออุทกภัย วางแผนระยะสั้น-ระยะยาว ป้องกันน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี- ที่ปรึกษา -สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด- ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายการงาน ประธานชุมชน ประธาน อสม. ในเขตเทศบาลนครแม่สอด และภาคเอกชน นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลและ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก=นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง-กรมทางหลวงชนบท-ชลประทาน ที่ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ( เทศบาลนครแม่สอด ) ทั้งในระยะสั้นจนถึงระยะยาว แบบถาวร ซึ่งจะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่สานต่อจากโครงการเดิม ที่เทศบาลนครแม่สอด ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา กว่า 10 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กับงบประมาณพัฒนาจังหวัดตาก

 

โดยจะได้มีการของบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาจังหวัดตาก ในการนำมาป้องกันแก้ไขน้ำท่วม เช่นการดำเนินการจุดเปลี่ยนเส้นทางน้ำ-จุดปิดเส้นทาง

 

น้ำ-และการผันน้ำออกทางน้ำชลประทานนอกเมือง ประกอบด้วยการทำประตูเปิดปิดน้ำบริเวณสะพานลำห้วยแห้ง-วางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่-ทำกำแพงกันดินยาวตลอดสายเอเชีย รวมทั้งบ่อพักน้ำขาดใหญ่ที่ห้วยฟ้าผ่า ฯลฯ เป็นต้น

รายงานข่าวแจ้งว่า ซึ่งจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นนั้นโดยภาพรวมแล้ว เทศบาลนครแม่สอดสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้มากถึงร้อยละ 80 ในพื้นที่ จากเดิมเคยเกิดน้ำท่วมหนัก และจะ มีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนานหลายวัน แต่น้ำท่วมครั้งนี้ทางเทศบาลนครแม่สอด ได้ใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมง สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว การประชุมครั้งนี้เป็นการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการร่วมกันแบบบูรณาการในแก้ปัญหาน้ำท่วม ทั้งแก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตัน หรือ การทิ้งขยะ ไปปิดท่อระบายน้ำ แบบระยะสั้น ไปจนถึงระยะยาวที่ต้องแก้ไขทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วม เช่น การสร้างพนังกันดิน ป้องกันน้ำท่วม การวางท่อระบายน้ำ การสูบน้ำ เพื่อแก้ปัญหา น้ำจากลำห้วย 5 -6 แห่ง ประกอบด้วยลำห้วยแม่สอด สาขาต่างๆ 2-3 สาย ลำห้วยแห้ง ลำห้วยแล้ง ลำห้วยฟ้าฝ่า-ลำห้วยโป่ง
//////////////////////////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน