Uncategorized

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2561 โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนายอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ นายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งก่อนเริ่มประชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้นำเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนนทบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองได้นำเสนอผลงานดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Good Practice) เรื่อง นวัตกรรมการรวมกลุ่มทางสังคมเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ “ธนาคารคัดแยกขยะ ประกันชีวิต”
ในที่ประชุมได้มีการแจ้งผลการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี , การบริหารจัดการขยะตามแนวทางจังหวัดสะอาด , การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเรื่องอื่นๆ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้แจ้งผู้เข้าประชุมให้เตรียมความพร้อมรับมือกับฤดูฝนและช่วงน้ำหลาก , การขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสีย , การทำให้จังหวัดนนทบุรีมีความสะอาดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร ฯลฯ