Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2562

 

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย (พ.) พร้อมด้วย พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย (ท.) พ.ต.อ. มานพ เสนากูล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย (ตร.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย – ลาว , ไทย – พม่า จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมจอมกิตติชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตาม รับทราบสถานการณ์  สรุปผลการดำเนินงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในมิติต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับภัยความมั่นคง

 

ด้านคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงราย โดยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายรายงานการจัดกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์ที่น่าสนใจ และสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม สำนักป้องกันจังหวัดเชียงรายสรุปผลการจัดระเบียบสังคมในสถานบริการและสถานประกอบการฯ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงแสน รายงานผลการปฏิบัติการ เข้า-ออก ของนักท่องเที่ยวฯ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

 

ด้านคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย สรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดภายใน – ภายนอกประเทศ และสถานการณ์อื่นด้านยาเสพติด ผลการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดจากผลการประชุมโต๊ะข่าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผลการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ อีกทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกรอบมาตรการหลักของรัฐบาล ได้แก่ มาตรการด้านการป้องกัน มาตรการด้านการปราบปราม มาตรการด้านการบำบัด และมาตรการด้านการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ ประธานในการประชุมได้กำชับให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดวางระบบข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวังติดตามประเมินผล บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและลดปัญหา ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
???????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
30/10/62