Uncategorized ข่าว นราธิวาส

วุฒิสภาจัดเวทีเสวนา จับเข่าคุยนักศึกษา หนุนความรู้เรื่องสภาฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อประกอบการกลั่นกรอง และการปฏิรูปประเทศ

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

วุฒิสภาจัดเวทีเสวนา จับเข่าคุยนักศึกษา หนุนความรู้เรื่องสภาฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อประกอบการกลั่นกรอง และการปฏิรูปประเทศ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมวิภา วังศิริกุล คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้จัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยมี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้นำศาสนา ผู้นำประชาชนกลุ่มต่างๆในพื้นที่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กว่า 500 เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้

ทางด้านพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา กล่าวว่า สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้แบ่งกลุ่มเป็น 7 กลุ่มจังหวัดตามภูมิภาคตามกลุ่มของกระทรวงมหาดไทย ตามอำนาจหน้าที่วุฒิสภา ในเรื่องของการกลั่นกรองกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ออกมาแล้ว รวมทั้งกฎหมายที่เก่าแก่ที่ล้าสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคและเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องมารับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชน และอีกประการหนึ่งอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาคือเรื่องของการปฏิรูปประเทศ เป็นบทเฉพาะกาล ใน 5 ปีนี้ วุฒิสภามีหน้าที่ติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ซึ่งบางเรื่องรัฐบาลนั้นได้ดำเนินการมาแล้วมีผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร โดยประชาชนสามารถบอกกล่าวเราได้ และการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้นสามารถตั้งกระทู้ถามคณะรัฐมนตรีจากการพบปะพี่น้องประชาชนว่ามีข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอย่างไรจะได้นำข้อมูลเหล้านั้นไปดำเนินการต่อตามอำนาจหน้าที่ต่อไปสำหรับการลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ที่จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ มุ่งประเด็นไปที่การให้ความสำคัญของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา การขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาในพื้นที่โดยตรง โดยภายในงานมีเวทีเสวนา หัวข้อ “โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ” โดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา และหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตไทย อนาคตเรา“ โดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา และ หัวข้อ “การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส” โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสโครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” เดินหน้าลงพื้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นำสมาชิกวุฒิสภาพบปะกับพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งการลงพื้นที่เป็นรายภาคอันได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทยและประเพณี การปกครองของไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน ทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศทั้งนี้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม อันจะนำไปสู่สังคม ที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรม ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

https://youtu.be/EveAcO_zpP8